Zmiana języka:


Get Adobe Flash player

Kontakt

BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c.
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, Warszawa 02-643
oddział: ul. Solec 3/5, Łódź 94-247

tel. 0048 22 831 00 36
tel. 0048 22 635 21 93
fax 0048 22 831 79 96
kom. 0048 506 155 499
kom. 0048 509 024 007
e-mail: biuro@bongo.com.pl

NIP: 727-26-88-250

Numery rachunków bankowych:
82 1050 1461 1000 0090 3091 1268 PLN
60 1050 1461 1000 0090 3091 1276 EUR
38 1050 1461 1000 0090 3091 1284 USD
16 1050 1461 1000 0090 3091 1292 GBP

Mapa

Pokaż Bongo na większej mapie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MC/02/12/2017

Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz

Dane Zamawiającego:

BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa

Osoba do kontaktów:

Marek Cichewicz, tel. 604 066 152, e-mail: m.cichewicz@bongo.com.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie
z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie w ramach projektu „Wzrost eksportu poprzez wdrożenie strategii internacjonalizacji” (Poddziałanie 2.2.1. Modele biznesowe MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych na poszczególne targi oraz misję gospodarczą wg poniższego zestawienia:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: ul. Solec 3/5, 94-247 Łódź lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: m.cichewicz@bongo.com.pl w terminie do dnia 05.01.2017.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

więcej informacji w załączniku